Badania materiałowe w NCBJ: obecny status i wizja rozwoju

Seria: 
Konwersatorium 
Prelegent i afiliacja: 
Prof. dr hab. Jacek Jagielski, Departament Fizyki Materiałów NCBJ
Data: 
czw., 2016-09-29 11:30
Miejsce: 
Park Naukowo-Technologiczny w Świerku, aula 207 (MARIA)
Streszczenie: 

Obec­ne kon­cep­cje roz­wo­ju ener­ge­ty­ki ją­dro­wej prze­wi­du­ją zna­czą­cą ro­lę no­wych ma­te­ria­łów nie­zbęd­nych do skon­stru­owa­nia ko­lej­nych ge­ne­ra­cji re­ak­to­rów ją­dro­wych. Ma­te­ria­ły te mu­szą speł­niać eks­tre­mal­ne wy­mo­gi; od­por­ność na du­że daw­ki pro­mie­nio­wa­nia, wy­so­kie tem­pe­ra­tu­ry i agre­syw­ne śro­do­wi­ska che­micz­ne są tyl­ko nie­któ­ry­mi z nich. W oczy­wi­sty spo­sób mu­si­my do­sto­so­wać kie­run­ki na­szych ba­dań do świa­to­wych uwa­run­ko­wań roz­wo­ju tech­no­lo­gii ją­dro­wych, stąd ko­niecz­ność do­sto­so­wa­nia prac pro­wa­dzo­nych w NCBJ do uwa­run­ko­wań wy­ni­ka­ją­cych z po­trzeb IV Ge­ne­ra­cji re­ak­to­rów ją­dro­wych i tech­no­lo­gii fu­zji ter­mo­ją­dro­wej.

W ra­mach se­mi­na­rium zo­sta­ną omó­wio­ne pod­sta­wo­we uwa­run­ko­wa­nia ma­te­ria­ło­we wy­ni­ka­ją­ce z po­trzeb no­wych tech­no­lo­gii ją­dro­wych, obec­ny stan ba­dań ma­te­ria­ło­wych w NCBJ i pla­no­wa­ne kie­run­ki roz­wo­ju. Szcze­gól­ny na­cisk po­ło­żo­ny bę­dzie na ba­da­nia aku­mu­la­cji de­fek­tów ra­dia­cyj­nych, po­mia­ry stop­nia zde­fek­to­wa­nia w ma­te­ria­łach oraz za­sto­so­wa­nia wy­ni­ka­ją­ce z kra­jo­wych prio­ry­te­tów, ja­ki­mi są tech­no­lo­gie re­ak­to­rów chło­dzo­nych ga­zem: HTR i GFR. Omó­wio­ne bę­dą też obec­nie re­ali­zo­wa­ne i pla­no­wa­ne pro­jek­ty kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we.

 

Kon­wer­sa­to­rium od­bę­dzie się w bu­dyn­ku Par­ku Nau­ko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go. Za­in­te­re­so­wa­nych spo­za te­re­nu Świer­ka in­for­mu­je­my, że do Świer­ka moż­na do­je­chać au­to­bu­sem pra­cow­ni­czym, od­cho­dzą­cym o godz. 10.25 (Ho­ża 69, bra­ma wjaz­do­wa) .

Prof. dr hab. Lu­dwik Do­brzyń­ski

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Plik konwersatorium_130.docx22.18 KB
PDF icon konwersatorium_130.pdf320 KB