VINCO

VINCO - logo

Po wspól­nym wyra­że­niu chęci współ­pracy, a także utwo­rze­niu Sto­wa­rzy­sze­nia Cen­trum Dosko­na­ło­ści V4G4, pro­jekt VINCO sta­nowi kolejny etap budo­wa­nia zdol­no­ści w zakre­sie tech­no­lo­gii jądro­wych w kra­jach Europy Środ­ko­wej. Kraje uczest­ni­czące okre­śliły już swoje spe­cja­li­za­cje: tech­no­lo­gia helu w Cze­chach, ana­lizy pro­jektowe i bez­pie­czeń­stwa na Sło­wa­cji, bada­nia paliw na Węgrzech i bada­nia mate­ria­łowe w Pol­sce. Przy takiej wie­dzy wspólny roz­wój tech­no­lo­gii jądro­wych IV gene­ra­cji, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem reak­to­rów chło­dzo­nych gazem, jest w pełni moż­liwy.

Głów­nymi celami regio­nal­nego pro­jektu VINCO są: (i) opra­co­wa­nie reguł współ­pracy i zasad dostępu do ist­nie­ją­cej i pla­no­wa­nej infra­struk­tury, (ii) okre­śle­nie szcze­gó­ło­wych celów dzia­łań badaw­czo-roz­wo­jo­wych w kra­jach współ­pra­cu­ją­cych, (iii) opis i ana­liza ist­nie­ją­cej infra­struk­tury oraz moż­li­wo­ści badaw­czych, szko­le­nio­wych i edu­ka­cyj­nych, (iv) okre­śle­nie prio­ry­te­tów inwe­sty­cyj­nych w kra­jach współ­pra­cu­ją­cych oraz (v) usta­nowienie wspól­nych pro­jektów badaw­czych, edu­ka­cyj­nych i szko­le­nio­wych. Ocze­kuje się, że wspólne dzia­ła­nia dopro­wa­dzą do koor­dy­na­cji dzia­łań umoż­li­wia­ją­cych uzy­ska­nie finan­so­wa­nia z fun­du­szy struk­tu­ral­nych dostęp­nych dla kra­jów wyszeh­radz­kich. Środki te pozwo­li­łyby na ogromny wzrost poten­cjału badaw­czego oraz jego moder­ni­za­cję w regio­nie.

Ści­sła współ­praca z innymi insty­tu­cjami UE (głów­nie CEA, Fran­cja) zapewni lep­szy opis inwe­sty­cji potrzeb­nych w regio­nie wyszeh­radz­kim, zacie­śnie­nie współ­pracy paneu­ro­pej­skiej i wzmoc­nie­nie roli kra­jów V4, poma­ga­jąc im w prze­kształ­ce­niu się z użyt­kow­ni­ków do dostaw­ców badań w zakre­sie tech­no­lo­gii jądro­wych. Głów­nym ocze­ki­wa­nym skut­kiem pro­jektu byłoby utwo­rze­nie roz­pro­szo­nego regio­nal­nego cen­trum badaw­czego spe­cja­li­zu­ją­cego się w tech­no­lo­giach jądro­wych potrzeb­nych do opra­co­wa­nia reak­to­rów IV gene­ra­cji oraz poprawy bez­piecz­nej eks­plo­ata­cji ist­nie­ją­cych i pla­no­wa­nych elek­trowni jądro­wych w regio­nie.

Visegrad Initiative for Nuclear Cooperation (VINCO)

VINCO - logo
Status: 
Zakończony/Finished