CERAD – opis projektu

CERAD

Projekt dotyczy stworzenia Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD” – strategicznej infrastruktury badawczej wpisanej na listę Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Planowana infrastruktura będzie wykorzystywana zarówno niegospodarczo jak i gospodarczo.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum na czele z Wnioskodawcą – Narodowym Centrum Badań Jądrowych (dalej NCBJ) – Liderem Konsorcjum i jedynym beneficjentem pomocy oraz konsorcjantami – Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum oraz Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Celem Projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej w obszarze poszukiwania nowych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii, opartych na aktywnych biologicznie ligandach działających na poziomie komórkowym i molekularnym. Połączenie technik izotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwi wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrożenie odpowiednich procedur terapeutycznych. Realizowany Projekt stanowi zatem odpowiedź na ogólnoświatowe trendy społeczno-demograficzne i wyzwania związane opracowywaniem skutecznych metod diagnostyki i terapii nowotworów.

Realizacja Projektu wymaga zakupu i budowy środków trwałych a także wykorzystania aktualnie posiadanych elementów infrastrukturalnych. Elementy infrastruktury CERAD przewidziane do zakupu i budowy w ramach Projektu to:

  1. Budowa trójkondygnacyjnego budynku CERAD.
  2. Cyklotron o energii cząstek do 30 MeV.
  3. Laboratoria z wyposażeniem.

Pozostałymi elementami proponowanej infrastruktury CERAD, są: reaktor jądrowy MARIA, Centrum Informatyczne Świerk, Laboratorium Badań Przedklinicznych oraz wyposażenie Działu Badawczego POLATOM. Elementy te są własnością NCBJ. Reszta infrastruktury zostanie wniesiona przez konsorcjantów jako wkłady rzeczowe.

Wartość Projektu przewidziana jest na 147,8 mln zł z czego ok. 73,0 mln zł będzie stanowiło dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Realizacja Projektu nastąpi w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kierownikiem Projektu jest dr hab. inż. Renata Mikołajczak, prof. NCBJ.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Karta projektu CERAD374.41 KB
Status: 
Aktualny/Current
Finansowanie/Financing: