CentriX

Logo projektu Centrix

,,Utworzenie centrum informacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I ,,Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1 ,,Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPMA.01.01.00-14-8516/17-00.

Celem projektu jest utworzenie centrum innowacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX, a podstawowym założeniem realizacja celów agendy badawczej zgodnych z celami regionalnej inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Powstałe w wyniku realizacji Projektu Laboratoria będą wykorzystywane przez przemysł (cel gospodarczy projektu) oraz naukę (cel niegospodarczy projektu).

Bezpośrednim celem projektu CentriX jest wzrost produktywności i innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw dzięki wsparciu możliwości stosowania przez nie ultranowoczesnych technik badań nieniszczących, dostosowanych do potrzeb odbiorców, a niedostępnych w obecnym systemie gospodarczym. Badania nieniszczące (NDT – non destructive testing), które będą realizowane w laboratorium centralnym CentriX, to przede wszystkim badania radiacyjne. Służą one, między innymi, do:

  • kontroli wyrobów pozwalając na: zmniejszenie braków, wad ukrytych, liczby reklamacji, zwiększenie świadomości niezawodności wyrobów przedsiębiorstw z Mazowsza;
  • kontroli jakości dostaw surowcowych, np. węgla, kruszyw, cementu, podłoży drogowych i innych;
  • kontroli technicznej obiektów infrastrukturalnych, w tym: dróg, mostów, budynków, elementów ogólnej infrastruktury technicznej, lotnisk, obiektów przemysłowych;
  • kontroli procesów przemysłowych, takich jak: przepływów i transportu materiałów i surowców;
  • kontroli infrastruktury produkcyjnej, skutkującej zwiększeniem niezawodności i zmniejszeniem czasów nieplanowanych przestojów, co przyczynia się do zwiększenia efektywności ekonomicznej.

W ramach projektu CentriX wytworzona zostanie i zakupiona infrastruktura badawcza służąca podwójnym celom: rozwojowi w Narodowym Centrum Badań Jądrowych technologii i urządzeń mogących służyć odbiorcom przemysłowym oraz bezpośredniemu, gospodarczemu wykorzystaniu tej infrastruktury poprzez realizację badań nieniszczących i prac badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorców.

Projekt CentriX jest bezpośrednio związany z celem głównym i wybranymi celami szczegółowymi RPO. W szczególności, w odniesieniu do celu głównego RPO WM 2014-2020, tj. „inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”. Realizacja celu ogólnego skoncentrowana jest na rozwoju konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Projekt zakłada ścisłą długofalową współpracę z przedsiębiorcami (zarówno poprzez ich bezpośrednią obecność w konsorcjum na etapie realizacji projektu, jak też poprzez udział przedstawicieli przedsiębiorców w Radzie Technicznej projektu. Wypełnia to warunki inteligentnego powiązania działań instytucji naukowych będących członkami konsorcjum (NCBJ i Politechniki Warszawskiej) z przedstawicielami środowisk gospodarczych. Wymienione powyżej zastosowania badań nieniszczących mają przy tym nie tylko bezpośrednie przełożenie na wzrost konkurencyjności Mazowsza, a co za tym idzie mazowieckiego rynku pracy, ale także przyczyniają się do zmniejszenia zagrożeń wnoszonych przez starzejącą się infrastrukturę techniczną, co pozwala realizować ogólniejsze cele społeczne.

Na projekt składają się prace inwestycyjne (11 zadań) oraz zarządzanie i promocja projektu. Przewidywany okres realizacji projektu to 48 miesięcy. Powstałe w wyniku projektu laboratoria będą przeznaczać 51% czasu pracy na wykorzystanie gospodarcze, a pozostałe 49% czasu pracy na wykorzystanie niegospodarcze, w tym realizację agendy badawczej. Klientami będą przedsiębiorstwa produkcyjne (stal, urządzenia mechaniczne, laboratoria przemysłowe) oraz instytucje badawcze.

planowane efekty:

W wyniku przeprowadzenia projektu powstanie Laboratorium Centralne, w skład którego będą wchodzić:

  1. Fast – X: laboratorium do prac nad radiografią szybką
  2. Laboratorium systemów detekcyjnych
  3. Laboratorium nieniszczących badań materiałowych
  4. Stanowisko badawcze struktur przyśpieszających

wartość projektu:

całkowita wartość projektu wynosi 27 916 756,25 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

17 686 257,52 PLN (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Loga funduszy finansujących CentriX

Status: 
Aktualny/Current
Finansowanie/Financing: