Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska (UZ3)

Adres:

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk, email UZ3@ncbj.gov.pl

p.o. Kierownik Zakładu:

Prof. dr  hab. Mariusz Dąbrowski

mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl

tel. +48 22 273 14 30

Sekretariat:

UZ3@ncbj.gov.pl

tel. +48 22 273 14 18

Pracownia Obliczeń Neutronowych i Nowych Technologii

Główne obszary działalności:

 • Neutronowo fizyczne analizy rdzeni reaktorów ze szczególnym uwzględnieniem reaktorów badawczych:
 • Konwersja paliwa jądrowego,
 • Studia wykonalności i analizy bezpieczeństwa pętli eksperymentalnych.
 • Obliczenia eksploatacyjne rdzeni reaktorów badawczych i energetycznych, włącznie z reaktorami generacji IV;
 • Udział w pracach grup międzynarodowych zajmujących się rozwojem jądrowych reaktorów chłodzonych gazem;
 • Prace związane z co-generacją jądrową.

 

Zakres analiz neutronowych:

 • Obliczenia i analizy eksploatacyjne rdzenia reaktora:
 • Zapas reaktywności,
 • Przeładunek paliwa,
 • Obliczenia wypaleniowe paliwa.
 • Analizy rozkładu mocy w rdzeniu reaktora;
 • Analizy bezpieczeństwa dla przechowalników wypalonego paliwa oraz pojemników transportowych;
 • Skład izotopowy i radiotoksyczność wypalonego paliwa, w funkcji czasu.

 

Pracownia Analiz Reaktorowych ( i Cyklu Paliwowego)

Główne obszary działalności to:

 • Analizy bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych – ocena bezpieczeństwa;
 • Analizy cieplno-przepływowe stanów eksploatacyjnych i awarii projektowych
  • Analizy zjawisk zachodzących w reaktorach energetycznych, reaktorach badawczych, instalacjach doświadczalnych oraz innych obiektach;
  • Obliczenia systemowe układu oraz poszczególnych komponentów;
  • Rozwój modeli zjawisk, rozwój i walidacja narzędzi obliczeniowych.
 • Analizy awarii w rozszerzonych warunkach projektowych oraz awarii ciężkich
  • Zjawiska zachodzące w rdzeniu i zbiorniku reaktora;
  • Zjawiska zachodzące w obudowie bezpieczeństwa;
  • Ocena wielkości potencjalnych uwolnień z reaktorów oraz przechowalników wypalonego paliwa jądrowego – wyznaczanie członu źródłowego.
 • Analizy cyklu paliwowego
  • Recykling wypalonego paliwa jądrowego, transmutacja;
  • Badanie właściwości paliwa.

 

Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ

Głównymi obszarami działalności są:

 • Analizy ryzyka związane z instalacjami jądrowymi i chemicznymi, transportowaniem niebezpiecznych substancji szlakami drogowymi, kolejowymi i wodnymi oraz rurociągami przesyłowymi;
 • Zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia człowieka oraz środowiska oraz komputerowe systemy wspomagania decyzji w przypadku poważnych awarii przemysłowych; 
 • Probabilistyczne analizy bezpieczeństwa reaktorów jądrowych;
 • Zaawansowane modelowanie komputerowe procesów fizycznych, w szczególności mechanika obliczeniowa płynów oraz transport i dyspersja substancji niebezpiecznych w środowisku.