EUROCC - Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC

Akronim: EUROCC
Pełna nazwa: Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC
Logotyp:
Czas trwania: 1.09.2020 r. - 31.08.2022 r.
Cel: EuroHPC to wspólne przedsięwzięcie krajów europejskich i Komisji Europejskiej (EuroHPC JU) mające na celu budowę eksaskalowej infrastruktury obliczeniowej w Europie. W ramach II filaru tego projektu zaplanowano powstanie Narodowych Centrów Kompetencji EuroHPC, których zadaniem będzie wsparcie badań naukowych w przemyśle z udziałem badaczy środowiska akademickiego oraz z wykorzystaniem dostarczanych przez superkomputery EuroHPC zasobów obliczeniowych. Komputery Dużej Mocy stanowią obecnie kluczowe narzędzie dla rozwoju nauki i przemysłu w Europie, ich znaczenie rosło nieprzerwanie na przestrzeni trzech ostatnich dekad i ewoluowało w kierunku technologii, której zadaniem jest wspieranie szeregu najważniejszych sektorów europejskiej gospodarki.
Głównym celem projektu EuroCC jest stworzenie europejskiego systemu wsparcia technologicznego opartego o ściśle powiązane ze sobą Narodowe Centra Kompetencji w poszczególnych krajach europejskich, co pozwoli na odnoszenie korzyści środowisku akademickiemu, sektorowi przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) oraz administracji publicznej z dostępnej wiedzy specjalistycznej, doświadczenia i zasobów EuroHPC. W każdym uczestniczącym europejskim państwie zostanie wyznaczony jeden punkt kontaktowy, określony mianem Narodowego Centrum Kompetencji EuroHPC, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie projektu i realizację zadań na poziomie krajowym.
Działalność Narodowych Centrów Kompetencji obejmować będzie:
  • współpracę centrów Komputerów Dużej Mocy (KDM) w danym kraju oraz udostępnianych przez nie usług oraz szkoleń;
  • pracę nad rozwojem ulepszonych i nowych technik wsparcia i pomocy technicznej;
  • opracowanie biznesowego modelu współpracy z różnymi podmiotami stanowiącymi potencjalne grupy odbiorców;
  • promocję i upowszechnianie wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym;
  • wymianę najlepszych praktyk i udzielanie wsparcia pozostałym krajom europejskim.

Zwiększanie wewnętrznego potencjału w zakresie Komputerów Dużej Mocy (KDM), analizy dużych zbiorów danych oraz rozwoju sztucznej inteligencji (AI) ma na celu zlikwidowanie istniejących dysproporcji oraz zwiększenie przydatności tych technologii w poszczególnych krajach, co ostatecznie pozwoli zbudować doskonałą europejską bazę technologiczną.

Rola NCBJ:

Pro­jekt Naro­do­wych Cen­trów Kom­pe­ten­cji Euro­HPC zakłada utwo­rze­nie w każ­dym z uczest­ni­czą­cych kra­jów głów­nego punktu zarzą­dza­ją­cego, w zakre­sie moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z zaso­bów HPC przez śro­do­wi­sko naukowe, prze­mysł i admi­ni­stra­cję publiczną. W Pol­sce, Naro­dowe Cen­trum Kom­pe­ten­cji HPC budo­wane jest przez 6 naj­więk­szych Cen­trów KDM, tj. ACK Cyfro­net, CI TASK, ICM, PCSS, WCSS oraz NCBJ. Two­rząc Naro­dowe Cen­trum Kom­pe­ten­cji, NCBJ reali­zuje nastę­pu­jące zada­nia:

  • Wspar­cie użyt­kow­ni­ków aka­de­mic­kich, insty­tu­cji publicz­nych, a także firm w uzy­ska­niu dostępu do zaso­bów HPC i w ich wyko­rzy­sta­niu
  • Wypra­co­wa­nie zestawu tzw. dobrych prak­tyk w kon­tak­tach z użyt­kow­ni­kami, insty­tu­cjami czy fir­mami
  • Współ­praca z fir­mami i prze­my­słem
  • Popu­la­ry­za­cja wie­dzy o zasto­so­wa­niach HPC, np. przez prze­pro­wa­dza­nie szko­leń
Kontakt: dr Tomasz Fruboes, 22 273 28 57,
Strona WWW: https://cc.eurohpc.pl/

 

Loga programów

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU EUROHPC JOINT UNDERTAKING

Logo Horyzont 2020
Status: 
Aktualny/Current
Finansowanie/Financing: