Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Fornala

ZAWIADOMIENIE Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Toma­sza For­nala

Autor: 
Fornal Tomasz
Tytuł pracy: 
Impurity behavior study in Wendelstein 7-X plasmas by the use ofthe C/O monitor system
Termin obrony: 
wt., 2023-01-10 13:00
Miejsce: 
sala 207, ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa
Promotor: 
Dr hab. Monika Kub­kow­ska (Insty­tut Fizyki Pla­zmy i Lase­ro­wej Mikro­syn­tezy)
Promotor pomocniczy: 
Dr Ire­ne­usz Ksią­żek (Uni­wer­sy­tet Opol­ski)
Recenzenci: 
  • Dr hab. inż. Andrzej Bart­nik (Woj­skowa Aka­de­mia Tech­niczna)
  • Prof. dr hab. Jan Pluta (Poli­tech­nika War­szaw­ska)
  • Dr hab. Kata­rzyna Słab­kow­ska (Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika)
 

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie https: //bip. ncbj. gov. pl/ar­ty­ku­ly­/89/po­ste­po­wa­nia-dok­tor­skie

Link do uczest­nic­twa w publicz­nej obro­nie:

https: //cern. zoom. us/j/66786736178?pwd=OERDMlBwZm5lNXA5bHNCU3ZEYTJi­UT09

 

Dr hab. Justyna Łagoda, prof. NCBJ

Prze­wod­ni­cząca Komi­sji ds. postę­po­wań w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece NCBJ oraz na stronie internetowej NCBJ:

Data ogłoszenia: 
środa, 14 gru 2022