REVaMP

Temat w języku pol­skim pro­jektu: Uno­wo­cze­śnie­nie apa­ra­tury tech­nicz­nej w celu wydaj­niej­szego wyko­rzy­sta­nia zmien­nych surow­ców w pro­ce­sach meta­lur­gicz­nych, akro­nim: REVaMP.

Źró­dło (a) finan­so­wa­nia: H2020

Budżet pro­jektu: 9 903 478,25 EUR (w tym budżet NCBJ: 1 897 000 EUR)

Data roz­po­czę­cia reali­za­cji: 2020–01–01

Planowana data zakończenia projektu: 2023-12-31

Kie­row­nik pro­jektu: Dr Tomasz Szczę­śniak

strona www pro­jektu: http://revamp-project.eu/

Deve­lop­ment and appli­ca­tion of novel retro­fit­ting tech­no­lo­gies and equ­ip­ment for effi­cient use of Varia­ble feed­stock in metal making pro­ces­ses.

The REVAMP has the objec­tive to cope with the incre­asing varia­bi­lity and to ensure an effi­cient use of the feed­stock in terms of mate­rials and energy. These new tech­no­lo­gies deve­lo­ped will be exem­pla­rily demon­stra­ted within three dif­fe­rent use cases selec­ted due to the indu­strial rele­vance: elec­tric and oxy­gen ste­el­ma­king, alu­mi­nium refi­ning and lead recyc­ling.

The con­sor­tium of REVAMP pro­ject, led by the Ger­man Tech­no­logy Cen­tre BFI, is com­po­sed by 16 mem­bers of 3 dif­fe­rent Euro­pean coun­tries.

Człon­ko­wie kon­sor­cjum:

 • VDEH-BETRIEBSFORSCHUNGSINSTITUT GMBH, DE
 • Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych, PL
 • HENRYK ZASTAWNY, SYSKON, SYSTEMY KONTROLI PROCESOW PRZEMYSLOWYCH, PL
 • Ośro­dek Tech­niki Jądro­wej Polon we Wro­cła­wiu Sp. z o. o, PL
 • FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V., DE
 • LSA-LASER ANALYTICAL SYSTEMS & AUTOMATION GMBH, DE
 • ARCELORMITTAL BREMEN GMBH, DE
 • SIDENOR ACEROS ESPECIALES SL, ES
 • FUNDACIO EURECAT, ES
 • GRUPAL ART., S L., ES
 • FUNDACION AZTERLAN, ES
 • GHI HORNOS INDUSTRIALES, SL ES
 • REFINERIA DE ALUMINIO, SL ES
 • RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN, DE
 • FUNDACION CARTIF, ES
 • Exide Tech­no­lo­gies, ES
Status: 
Aktualny/Current