Rozwój technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące
Całkowity koszt projektu: 39 705 882,35 zł
Kwota dofinansowania: 33 705 882,35 zł
Beneficjent: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

4 LABy - Rozwój technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące

Cel projektu

Projekt pozwoli stworzyć ośrodek na światowym poziomie umożliwiający prowadzenie wysokiej jakości prac badawczych, których efekty wykorzystywane będą w nauce, przemyśle i medycynie. Wzmocni to niewątpliwie potencjał naukowy ośrodka w Świerku, ale zwiększy też transfer innowacji, ponieważ przyczyni się do lepszego sprzężenia polskiej nauki z gospodarką.

Do końca 2014 r. zmodernizowane i doposażone w nową aparaturę zostaną cztery laboratoria:

  • Laboratorium Struktur Akceleracyjnych,
  • Laboratorium Wiązek Jonowo-Plazmowych,
  • Laboratorium Radiograficzne oraz
  • Laboratorium Pomiarów Środowiskowych.

Przeprowadzone zostaną prace renowacyjne i remontowo-budowlane. Użytkownikami zmodernizowanych laboratoriów będą kadry naukowe i techniczne NCBJ oraz instytutów współpracujących. Z pewnością posłuży to badaniom naukowym i rozwojowym np. badaniom plazmowym, technologiom materiałowym, badaniom w zakresie ochrony zdrowia i środowiska.

Poza tym modernizacji ulegną infrastruktura techniczna (budynki, zasilanie w energię elektryczną, wodę itp.) oraz infrastruktura informatyczna (m.in. serwery, światłowody i sieci informatyczne). Pomieszczenia obecnie nie spełniają standardów dotyczących termoizolacji, ogrzewania, właściwej wentylacji. Sieć komputerowa w Centrum powstała w 1992 r. i choć jest nieustannie rozbudowywana, wiele jej segmentów pracuje wciąż z maksymalną szybkością 100 Mb/s lub mniejszą. Modernizacja sieci informatycznej pozwoli nie tylko podnieść jej wydajność, ale też uruchomić nowe usługi, np. wideokonferencje, e-learning.

To jest tylko wizytówka projektu.
Oficjalna strona internetowa projektu jest dostępna pod adresem:
http://www.4laby.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
4 LABy - Rozwój technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące
Status: 
Zakończony/Finished