Doktorant – doświadczalna fizyka cząstek elementarnych

Data ogłoszenia: 
10 lip 2019 - 10:00
Data zbierania ofert: 
30 lip 2019 - 23:45


Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS 2014/15/B/ST2/03998 (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki) pt. ,,Poszukiwanie długożyciowych masywnych naładowanych cząstek za pomocą detektora CMS przy LHC działającym z energią zderzeń proton-proton 13 TeV'', którego kierownikiem jest dr hab. inż. Piotr Zalewski.

Wysokość stypendium to 3000 PLN miesięcznie przez początkowe 8 miesięcy. Skuteczność wystąpienie o dalsze finansowanie będzie zależała m.in. od efektywności wykorzystania możliwości wynikających z biegnącego projektu. Można oczekiwać wsparcia w wysokości od 2600 do 3600 PLN miesięcznie.

Głównym celem stypendium jest udział w poszukiwaniu masywnych naładowanych cząstek o długich, ale skończonych czasach życia w eksperymencie CMS przy LHC. Jedną z motywacji jest możliwość, że ciemną materię tworzą bardzo słabo oddziałujące cząstki (np. grawitino). Odkrycie tego typu scenariusza jest obecnie możliwe tylko za pomocą LHC poprzez obserwację masywniejszych cząstek na nie się rozpadających.

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w ,,Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców''
(https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-...).
Naturalną drogą do spełnienia tych wymogów jest zakwalifikowanie się na studia doktoranckie NCBJ z kierownikiem projektu jako promotorem (patrz: http://gradschool.ncbj.gov.pl/, termin składania dokumentów na najbliższy nabór upływa 31 lipca 2019 roku; temat doktoratu jest na liście znajdującej się na stronie http://gradschool.ncbj.gov.pl/physics-thesis-topics/).
 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • stopień magistra (nauki ścisłe, preferowana fizyka)

 • lub realistyczny plan ukończenia studiów magisterskich najpóźniej we wrześniu 2019;

 • udokumentowane zainteresowanie doświadczalną fizyką cząstek elementarnych;

 • umiejętność pracy w międzynarodowym zespole;

 • dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;

 • umiejętności programistyczne (unix/linux, języki skryptowe, C++, root);

 • wcześniejsze doświadczenie pracy w środowisku informatycznym eksperymentu CMS nie jest wymagane, ale będzie traktowane jako przewaga;

 • gotowość do zaangażowania się w projekt od 1 października 2019.

Dokumenty:

 • podanie

 • wraz z kontaktowym adresem elektronicznym

 • oraz imieniem, nazwiskiem i adresem elektronicznym osoby skłonnej napisać list rekomendacyjny (może to być opiekun pracy magisterskiej);

 • życiorys;

 • wyciąg z kart egzaminacyjnych;

 • odpis dyplomu ukończenia studiów (w przypadku posiadania tytułu zawodowego magistra, w przeciwnym wypadku konspekt pracy magisterskiej wraz z podaniem planowanego terminu jej zakończenia, który nie może być późniejszy niż wrzesień 2019);

 • wykaz osiągnięć naukowych młodego naukowca, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;

 • wykaz wyróżnień wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz opis doświadczenia naukowego zdobytego poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą (warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych);

 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Kontakt

Miejsce składania ofert:

 • elektronicznie: piotr.zalewski@ncbj.gov.pl

 • Piotr Zalewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  Zakład Fizyki Wielkich Energii,
  ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

Data otwarcia konkursu: 10.07.2019
Ostateczny termin nadsyłania ofert: 30.07.2019 godz. 24:00

Do aplikacji prosimy załączyć podpisane oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH