Prof. dr hab. Leszek Roszkowski

Założyciel i pierwszy kierownik Grupy Teorii Cząstek

 

(BP2)
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
02-093 Warszawa, ul. Pasteura 7,
pok. 416
tel. 22 273 28 06
email: Leszek.Roszkowski@ncbj.gov.pl

Prof. dr hab. Leszek Roszkowski

Zainteresowania badawcze

  1. Ciemna materia we Wszechświecie
  2. Cząstki elementarne jako rozwiązania zagadki ciemnej materii
  3. Modele „nowej fizyki” poza Modelem Standardowym
  4. Modele supersymetryczne i metody ich eksperymentalnego testowania
  5. Bozony Higgsa w modelach supersymetrycznych
  6. Anomalny moment magnetyczny mionu.

Obecny główny grant

„Ciemna materia: modele teoretyczne, cząstki kandydatki i perspektywy ich doświadczalnego odkrycia”, NCN, program Maestro, 1.6.2016 — 31.5.2023

Stopnie naukowe

  • W roku 1981 ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie teorii cząstek elementarnych.
  • Pracę doktorską pod tytułem „Higgs bosons from superstrings” obronił na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis w 1987 roku.
  • W roku 1993 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • W 2012 roku został mianowany profesorem.

Udział w pracach i instytucjach badawczych

Po stażach naukowych w CERN i w USA był zatrudniony na Uniwersytecie w Lancaster i jako profesor na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii. W 2011 r. wrócił na stałe do Polski.

Jest liderem Grupy Teorii Cząstek w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Od 1 lipca 2018 r. jest kierownikiem projektu Międzynarodowa Agenda Badawcza, AstroCeNT – Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek realizowanego w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN.

Jest ini­cja­to­rem i prze­wod­ni­czą­cym komi­tetu ste­ru­ją­cego mię­dzy­na­ro­do­wej serii kon­fe­ren­cji COSMO. Był orga­ni­za­to­rem jej 1. edy­cji w Amble­side w 1997 r. i 19. edycji w Warszawie w roku 2015.

Piastuje obecnie funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Astrofizyki Cząstek w Polsce oraz reprezentanta Polski w Zgromadzeniu Ogólnym APPEC, Europejskiego Konsorcjum Astrofizyki Cząstek.

Jest wybit­nym spe­cja­li­stą i ma zna­czący wkład w bada­nia doty­czące ciem­nej mate­rii we Wszech­świe­cie oraz jej związ­ków z dzie­dziną czą­stek ele­men­tar­nych. Jest auto­rem bądź wspó­łau­to­rem ponad 100 publi­ka­cji w cza­so­pi­smach nauko­wych o zasięgu mię­dzy­na­ro­do­wym, w tym sze­regu prac prze­glą­do­wych opu­bli­ko­wa­nych w Phy­sics Reports i Reports on Pro­gress in Phy­sics.

Jest członkiem:

Lista publikacji jest dostępna tutaj.

Prof. dr hab. Leszek Roszkowski
Prof. dr hab. Leszek Roszkowski