Badania nie objęte zakresem akredytacji

Badania wykonywane w LBM będące poza zakresem akredytacji:

 • Badanie składu chemicznego stali nisko-, wysokostopowych oraz stopów aluminiowych metodą spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym
 • Bdanie wielkości ziarna metali i ich stopów nienapromienionych i napromienionych metodą mikroskopii optycznej
 • Badanie pasmowości
 • Badania makrotwardości metali i ich stopów nienapromienionych i napromienionych metodą Brinella
 • Badania mikrotwardości metali i ich stopów oraz złączy spawanych metodą Vickersa
 • Badanie udarności metali metodą Charpy'ego
 • Wykonanie zgładów metalograficznych oraz próbek z metali i ich stopów metodą WEDM
 • Badanie nieciągłości powierzchniowych oraz podpowierzchniowych i badanie grubości powłok metodą prądów wirowych
 • Badanie mikrotwardości metali i ich stopów oraz złączy spawanych w stanie nienapromienionym metodą Vickersa

Dodatkowo LBM oferuje możliwość wykonania badań nanomechanicznych za pomocą metody nanoindentacji. Możliwe do wykonania są badania szerokiego spektrum materiałów o różnych właściwościach fizyko-chemicznych (od supertwardych powłok typu WB, poprzez stale i stopy, a kończąc na miękkich polimerach typu PTFE).

Zakres badań:

 • twardość i moduł Younga (w skali micro i nano),
 • pełzanie w wysokich temperaturach (do 750 ⁰C),
 • wyznaczenie krzywych stress-strain,
 • wytrzymałość materiału,

Możliwości badawcze metodą nanoindentacji obejmują wykonanie pomiarów wysokotemperaturowych (do 750 °C prowadzone są w kontrolowanej atmosferze Ar). Badania prowadzone są w przedziale sił od 10 µN do 500 mN (nanoindentacja) oraz od 300 mN do 20 N (microindentacja). Dodatkowo, możliwe jest przeprowadzenie dedykowanej nanoindentacji, wykonanie kompleksowych testów nano-trybologicznych oraz przeprowadzenie pomiarów właściwości nanomechanicznych w środowisku kontrolowanej wilgotności.

Ponadto, LBM prowadzi pomiary parametrów mechanicznych metali metodą Small Punch Testing (SPT), w których próbki mają kształt walca o średnicy 3 mm i grubości 0.25mm.. Odpowiedni dobór parametrów próby oraz geometrii układu pozwala na wyznaczenie wskaźników proporcjonalnych do specyficznych charakterystyk materiałowych (jak np. wytrzymałość na rozciąganie). Jest to zatem doskonała metoda do monitorowania właściwości mechanicznych materiału eksploatowanego bez konieczności preparatyki dużych gabarytowo próbek. SPT jest również szeroko stosowane jako procedura selekcji i kontroli właściwości nowych materiałów, będących w fazie projektowania. Niewielkie wymiary próbki pozwalają na określenie charakterystyk mechanicznych i opracowywanych nowych materiałów, dostępnych w ograniczonych objętościach laboratoryjnych. Gabaryty próbki umożliwiają jednocześnie na poszerzenie liczności próby badawczej. Pomiary są prowadzone w zakresie siłowym do 1 kN w temperaturze pokojowej. Badania prowadzone są do uzyskania perforacji próbki bądź do określonego przemieszczenia.

W 2020 roku, Laboratorium Badań Materiałowych zakupiło nowoczesny spektrometr Ramana. Urządzenie to wyposażone jest w precyzyjny stolik pomiarowy umożliwiający ustawienie próbki w położeniu XYZ z dokładnością do 20 nm, laser 532 nm o mocy max. 30 mW, mikroskop optyczny wyposażony w 3 obiektywy 10x, 50x i 100x, przystawkę Linkam TS1000, spektrometr z dwiema siatkami dyfrakcyjnymi pracujący w zakresie 90-3800 cm-1, detektor CCD oraz zaawansowane oprogramowanie analityczne.

Dodatkowo, w Laboratorium Badań Materiałowych działa stanowisko badawcze do prowadzenia procesów mechanicznej syntezy (mechanical alloying – MA). Procesy te pozwalają na stopowanie materiałów metalicznych, niemożliwych do uzyskania innymi metodami, np. stopów nierównowagowych czy wzmacnianych trudnotopliwymi cząstkami. Mechaniczna synteza –, prowadzona jest w LBM w atmosferze gazu ochronnego, z wykorzystaniem wysokoenergetycznego młyna planetarno – kulowego, przystosowanego do pracy z bardzo twardymi cząstkami, jak węglik wolframu, tlenek itru czy tlenek aluminium.