Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Gabriele Riccio

Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej.

Dnia 4 wrze­śnia 2023 r. o godz. 14.00 w sali 207, ul. Pasteura 7, 02-093 War­szawa, odbę­dzie się publiczna obrona roz­prawy dok­tor­skiej Mgr Gabriele Ric­cio.

Temat roz­prawy:

”The star for­ma­tion acti­vity of gala­xies: multi-wave­length con­stra­ints based on Spec­tral Energy Distri­bu­tion fit­ting”

Roz­prawa dok­tor­ska znaj­duje się do wglądu w Biblio­tece NCBJ oraz na stro­nie: Postę­po­wa­nie w spra­wie nada­nia stop­nia dok­tora mgr Gabriele Ric­cio – Postę­po­wa­nia dok­tor­skie – Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicz­nej Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych (ncbj. gov. pl)

Link do uczest­nic­twa w publicz­nej obro­nie: https: //cern. zoom. us/j/66786736178?pwd=OERDMlBwZm5lNXA5bHNCU3ZEYTJi­UT09

Dr hab. Justyna Łagoda, prof. NCBJ

Prze­wod­ni­cząca Komi­sji Dok­tor­skiej

Autor: 
mgr Gabriele Riccio
Tytuł pracy: 
The star for­ma­tion acti­vity of gala­xies: multi-wave­length con­stra­ints based on Spec­tral Energy Distri­bu­tion fit­ting
Termin obrony: 
pon., 2023-09-04 14:00
Miejsce: 
sala 207 ul. Pasteura 7, 02-093 War­szawa
Promotor: 
Dr hab. Kata­rzyna Małek (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Promotor pomocniczy: 
Dr Junais (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)
Recenzenci: 

Prof. dr hab. Bożena Czerny (Pol­ska Aka­de­mia Nauk)

Dr hab. Michał Micha­łow­ski (Uni­wer­sy­tet im. Adama Mic­kie­wi­cza)

Prof. dr hab. Łukasz Wyrzykow­ski (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski)

Data ogłoszenia: 
środa, 2 sie 2023