Wide­ning i ERA w tydzień – dni infor­ma­cyjne KPK 28.06.2021– 02.07.2021

Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy Pro­gramów Badaw­czych UE orga­ni­zuje tydzień infor­ma­cyjny pn. Wide­ning i ERA w tydzień! – cykl spo­tkań online poświę­co­nych pakie­towi Wide­ning i Euro­pej­skiej Prze­strzeni Badaw­czej (ERA) w pro­gramie Hory­zont Europa.

Poniższa informacja w całości pochodzi ze strony internetowej KPK. 

Podob­nie jak poprzed­nie pro­gramy ramowe, pro­gram Hory­zont Europa będzie zachę­cał do więk­szego uczest­nic­twa, zmniej­szał lukę w zakre­sie badań nauko­wych i inno­wa­cji oraz wzmac­niał Euro­pej­ską Prze­strzeń Badaw­czą za pomocą kom­po­nentu Szer­sze uczest­nic­two i wzmac­nia­nie Euro­pej­skiej Prze­strzeni Badaw­czej (Wide­ning par­ti­ci­pa­tion and streng­the­ning the Euro­pean Rese­arch Area).

Do dys­po­zy­cji wnio­sko­daw­ców dostęp­nych będzie sze­reg instru­men­tów finan­so­wych, m.in. w ramach kon­kur­sów Teaming for Excel­lence, ERA Cha­irs, Twin­ning oraz nowych Excel­lence Hubs czy ERA Fel­low­ships. Łączny budżet prze­wi­dziany na kon­kursy to 3,4 mld euro.

W trak­cie wyda­rze­nia przed­sta­wione zostaną nowe zasady kon­kur­sów, histo­rie suk­ce­sów pol­skich pro­jek­tów wide­nin­go­wych, a także będzie moż­li­wość zada­wa­nia pytań pre­le­gen­tom, w tym rów­nież przed­sta­wi­cie­lom Komi­sji Euro­pej­skiej.

Wyda­rze­nie odbę­dzie się w formule online w dniach 28 czerwca – 2 lipca 2021.

Start codzien­nie o godzi­nie 10:00.

AGENDA

Rejestracja na poszczególne dni:

Poniedziałek, 28 czerwca 2021

Pakiet Widening w Horyzoncie Europa – wzmacnianie doskonałości w jednostkach naukowych.
Teaming

Wtorek, 29 czerwca 2021

Pakiet Widening – Współpraca i mobilność jednostek naukowych oraz naukowców.

Twinning, ERA Fellowship, COST

Środa, 30 czerwca 2021

Pakiet Widening – Zmiana w jednostce naukowej i współpraca z otoczeniem.

ERA Chairs, Excellence Hubs

Czwartek,  1 lipca 2021

Pakiet Widening – Gender Equality Plans (wydarzenie współorganizowane przez Biuro NCBR w Brukseli i KPK/NCBR)

Piątek, 2 lipca 2021

ERA – Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji

 

Dokumenty :

Widening Work Programme 2021-2022:  wp-11-widening-participation-and-strengthening-the-european-research-area_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)

 

Spreading Excellence and Widening Participation Success Stories NCPWIDENET-Success-stories.pdf