PF-360U – Pla­sma-Focus

Układ PlasmaFocus

Widok komory eks­pe­ry­men­tal­nej układu PF-360U

PF-360U – układ typu Pla­sma-Focus (pla­zmowe urzą­dze­nie wyso­ko­na­pię­ciowe emi­tu­jące pro­mie­nio­wa­nie rent­ge­now­skie i neu­tro­nowe, a wewnątrz komory eks­pe­ry­men­tal­nej także pro­mie­nio­wa­nie kor­pu­sku­larne jonowe i elek­tro­nowe). Wyso­ko­prą­dowy gene­ra­tor tego układu ma poje­mość C= 280,0 mikroF i składa się z 4 zespo­łów po 24 kon­den­sa­tory. Ener­gia zgro­ma­dzone w tym gene­ra­to­rze wynosi opty­mal­nie E = 126 kJ przy U = 30 kV, a mak­sy­mal­nie E = 152 kJ przy U = 33 kV. Mak­sy­malny prąd wyła­do­wa­nia tego układu wynosi 1,6 MA, emi­sja neu­tro­nów około 3 x 1010 w pełny kąt bry­łowy.

Układ PF-360 U został zmo­der­ni­zo­wany w 2014 dzięki zada­niu badaw­czemu „Bada­nia i roz­wój tech­no­lo­gii dla kon­tro­lo­wa­nej fuzji termojądro­wej” w ramach stra­te­gicz­nego pro­jektu badaw­czego NCBiR „Tech­no­lo­gie wspo­ma­ga­jące roz­wój bez­piecz­nej ener­ge­tyki jądro­wej”.

PlasmaFocus - jeden z czte­rech zespo­łów gene­ra­tora wyso­ko­prą­do­wego

Frag­ment jed­nego z czte­rech zespo­łów gene­ra­tora wyso­ko­prą­do­wego

 

 

 

 

 

 

 

Układ PlasmaFocus
PlasmaFocus - jeden z czte­rech zespo­łów gene­ra­tora wyso­ko­prą­do­wego