Ba­da­nia mi­kro­struk­tu­ry ko­lum­ny gę­stej pla­zmy w wy­ła­do­wa­niach ty­pu Pla­sma-Fo­cus

Seria: 
Seminarium Departamentu Aparatury i Technik Jądrowych
Prelegent i afiliacja: 
Prof. dr hab. Ma­rek J. Sa­dow­ski, NCBJ
Data: 
czw., 2016-04-14 10:00
Miejsce: 
bu­dy­nek fi­zy­ki, sa­la 153
Streszczenie: 

Sil­no­prą­do­we wy­ła­do­wa­nia w ukła­dach ty­pu Pla­sma-Fo­cus (PF), któ­re ba­da­ne są od wie­lu lat w licz­nych la­bo­ra­to­riach na ca­łym Świe­cie, są źró­dła­mi in­ten­syw­nych im­pul­sów pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go i kor­pu­sku­lar­nego. Ja­ko pro­mie­nio­wa­nie kor­pu­sku­lar­ne wy­stę­pu­ją wiąz­ki szyb­kich jo­nów (głów­nie w kie­run­ku osi elek­trod), wiąz­ki szyb­kich elek­tro­nów (emi­to­wa­nych głow­nie w kie­run­ku prze­ciw­nym) oraz wy­so­ko­ener­ge­tycz­ne jo­ny (pro­to­ny, try­to­ny, cząst­ki a) i neu­tro­ny (po­cho­dzą­ce z re­ak­cji syn­te­zy ją­dro­wej D-D i D-T). Pro­mie­nio­wa­nie elmg obej­mu­je bar­dzo sze­ro­ki prze­dział fal – od pro­mie­nio­wa­nia ra­dio­we­go, po­przez pro­mie­nio­wa­nie IR, VR i UV – do twar­de­go pro­mie­nio­wa­nia X i gam­ma.

Już wie­le lat te­mu zwró­co­no uwa­gę na fakt, że wy­twa­rza­na w wy­ła­do­wa­niach PF tzw. „war­stwa prą­do­wa”, a póź­niej ko­lum­na gę­stej pla­zmy (tzw. „pin­chu”), nie ma struk­tu­ry jed­no­rod­nej. Po­dję­to licz­ne pró­by zba­da­nia mi­kro­struk­tu­ry „pin­chu” i jej wpły­wu na cha­rak­te­ry­sty­ki emi­syj­ne. W ostat­nich la­tach ze­spół z Z-du TJ5 NCBJ zaj­mo­wał się ta­ki­mi ba­da­nia­mi w ukła­dach PF-360U w Świer­ku i PF-1000U w War­sza­wie. Naj­now­sze wy­ni­ki ba­dań emi­sji pro­mie­nio­wa­nia X w ukła­dzie PF-1000U zo­sta­ły nie­daw­no opu­bli­ko­wa­ne w cza­so­pi­śmie Pla­sma So­ur­ces Sci. & Tech­nol. 24 (2015) 055003.

W re­fe­ra­cie przed­sta­wio­na bę­dzie krót­ko hi­sto­ria ba­dań mi­kro­struk­tu­ry ko­lum­ny „pin­chu” oraz naj­waż­niej­sze wy­ni­ki naj­now­szych ba­dań.

Na se­mi­na­rium za­pra­sza­ją or­ga­ni­za­to­rzy:
– dr Ja­cek Rzad­kie­wicz,
– dr Agniesz­ka Synt­feld–Ka­żuch,
– dr hab. Sła­wo­mir Wron­ka, prof. NCBJ.

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
Plik seminarium_daitj_ncbj_14.04.2016.docx14.26 KB