MINIATURA 7 ( 01/02/2023 – 31/07/2023 )

MINIATURA7 - konkurs do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację  pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 7 to 20 mln zł.

 

Termin składania wniosków  w systemie OSF upływa 31 lipca 2023 r. o godzinie 16:00.

 

Wnioski przygotowuje się za pośrednictwem systemu OSF: https://osf.opi.org.pl/

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7

 

UWAGA: Środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 7 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. Jeśli w danym miesiącu wniosek nie przejdzie, jest możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

W zakładce Najważniejsze zmiany, znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w dokumentacji konkursowej w porównaniu do poprzedniej edycji konkursu.