Badania objęte zakresem akredytacji

W ramach posiadanego zakresu akredytacji laboratorium wykonuje:

Badania mechaniczne, badania metalograficzne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych:

 1. Badania metalograficzne metali i ich stopów nienapromienionych i napromienionych metodą mikroskopii optycznej:
  • Wtrącenia niemetaliczne
 2. Badania metalograficzne złączy spawanych nienapromienionych i napromienionych metodą mikroskopii optycznej
  • Makro i mikrostruktura
 3. Badania własności mechanicznych metali i ich stopów nienapromienionych. Próba rozciągania w temp  pokojowej, podwyższonej do 1000⁰C, obniżonej do -40⁰C. Wyznaczanie:
  • wytrzymałość na rozciąganie – Rm
  • umowna granica plastyczności - Rp0,2
  • wyraźna granica plastyczności - Re
  • wydłużenie względne próbki A
  • przewężenie względne próbki Z
 4. Badania własności mechanicznych metali i ich stopów napromienionych w temperaturze pokojowej . Wyznaczanie:
  • wytrzymałość na rozciąganie – Rm
  • umowna granica plastyczności - Rp0,2
  • wyraźna granica plastyczności - Re
  • wydłużenie względne próbki A
  • przewężenie względne próbki Z
 5. Badanie własności mechanicznych złączy spawanych nienapromienionych i napromienionych. Wyznaczanie
  • największa siła Fm
  • wytrzymałość na rozciąganie - Rm
 6. Badania makrotwardości metali i ich stopów oraz złączy spawanych nienapromienionych i napromienionych
  • metoda Rockwella
  • metoda Vickersa
 7. Badania mechaniki pękania metali i ich stopów nienapromienionych i napromienionych. Próba rozciągania lub zginania:
  • badania odporności materiału na pękanie  (wyznaczanie  współczynnika intensywności naprężeń KQ, współczynnika intensywności naprężeń KQ - K1c)
  • prędkość rozwoju pęknięć zmęczeniowych da/dN
  • rozwarcie szczeliny δ, krytyczna wartość rozwarcia szczeliny – δc

Badania nieniszczące wyrobów i materiałów konstrukcyjnych:

 1. Badania nieciągłości powierzchniowych zewnętrznych i podpowierzchniowych otwartych na badaną powierzchnię wyrobów i materiałów metalowych metodą  penetracyjną

 2. Badania nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych złączy spawanych materiałów i wyrobów ferromagnetycznych metodą magnetyczno-proszkową

 3. Badania niedoskonałości kształtu oraz nieciągłości powierzchniowych zewnętrznych złączy spawanych materiałów metalowych metodą wizualną

 4. Badania nieciągłości wewnętrznych złączy spawanych materiałów metalowych metodą ultradźwiękową

 5. Ultradźwiękowy pomiar grubości wyrobów i materiałów metalowych

Wszystkie badania prowadzone są zgodnie z najnowszymi standardami, polskimi lub międzynarodowymi, (PN-EN ISO, ASTM, BS). Urządzenia badawcze laboratorium są objęte nadzorem metrologicznym. Urządzenia wymagające wzorcowania są regularnie wzorcowane przez NMI  (GUM)  lub akredytowane laboratoria wzorcujące. Pracownicy Laboratorium Badań Materiałowych regularnie uczestniczą w różnego typu szkoleniach, konferencjach i seminariach podczas których doskonalą swoje umiejętności. LBM jest organizatorem i uczestnikiem programów PT/ILC (również na szczeblu międzynarodowym), mających na celu potwierdzenie jego kompetencji.

 

Aktualny zakres akredytacji laboratorium znajduje się na stronie internetowej PCA
https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laborat...